Assemblée Générale

21/06/2019

Den 20. Juni haat ALSF hiir alljährlich Assemblée générale.

Den Ordre du jour war folgenden :

  • Usprooch vun der Presidentin
  • Aktivitéitsrapport vun der Sekretärin
  • Rapport vun der Tresorière mat Approbatioun
  • Rapport vun de Keesereviseurinne mat Approbatioun
  • Wiel vum Comité:
    mir si frou Danielle Federspiel - Haag als neie Comitésmember begréissen ze kennen
  • Frai Ausproch

Ee grousse Merci dem Widong, dat mir eis Assemblée an hiire Reimlichkeeten ofhaale konnten